Increase Animation Speed in SQL Server Management Studio

Tôi thiết lập tất cả các thanh công cụ của tôi để bay ra và nó là khá khó chịu làm thế nào chậm là hình ảnh động. Tôi tìm thấy liên kết này và quyết định thử nó ra và nó hoạt động tuyệt vời!

http://blogs.msdn.com/euanga/archive/2007/10/01/ssms-window-animation-speed.aspx

Tôi sẽ quan tâm đến việc biết cài đặt cấu hình khác mà bạn có thể thay đổi trong tập tin đó là tốt. Hãy cho tôi biết nếu bạn biết những người khác.