SQL Server Unit Testing: Sprocs

Là một nhà tư vấn, tôi không cần phải viết lại một truy vấn kém hiệu quả hoặc sproc mà không có sự hiểu biết đầy đủ về các quy tắc cơ bản hoặc ngữ cảnh. Cải thiện hiệu suất là mục tiêu được nêu ra, nhưng độ trung thực dữ liệu được ngụ ý là quan trọng.

Nhập kiểm tra đơn vị – điều mà nhiều người trong chúng ta dựa nhiều vào sự phát triển ‘bình thường’ ở cấp ứng dụng. Với sprocs / truy vấn tôi đã tìm thấy hai phương pháp tiếp cận mà làm việc tốt cho các đơn vị kiểm tra.

1) Tập tin văn bản: CTRL + SHIFT + F là bạn của bạn. Sử dụng nó để ‘ghi’ truy vấn kết quả trong hoặc QA hoặc MS vào một tập tin .txt, thay vì gửi kết quả để Text / Grid. Chỉ cần chắc chắn để đánh giá các tham số trong truy vấn / sproc được nhắm mục tiêu, và ghi một vài tập kết quả vào đĩa như các tập tin .txt. (Hãy chắc chắn để theo dõi những params tương ứng với tập kết quả). Sau đó, tinh chỉnh sproc / truy vấn của bạn nếu cần, sau đó chạy lại cùng một params, và xuất ra các tập tin văn bản tương ứng. Tại thời điểm này, bạn có thể chỉ cần sử dụng một ứng dụng differencing đơn giản (tôi thích sử dụng WinMerge – miễn phí và tuyệt vời) để xác minh rằng những thay đổi của bạn không ảnh hưởng đến logic.

2) Dữ liệu SQL So sánh: Red-Gate là bạn của bạn. (Đây là cách tiếp cận mà tôi thường sử dụng). Thay vì ‘đốt’ kết quả đến tập tin .txt, ‘đốt’ chúng vào ‘temp’ bảng trong DB. (Bởi ‘temp’ Tôi có nghĩa là dbo.unittest__12a hoặc một cái gì đó tương tự – không #temp, như tôi cần các bảng để xuất hiện để sử dụng bởi công cụ Red-Gate.) Chỉ cần đảm bảo rằng mỗi ‘temp’ bảng có một PK, và rằng bạn đã tạo bao nhiêu khi cần thiết để xác thực đầy đủ tất cả các tham số của bạn – sau đó tinh chỉnh các proc / truy vấn nếu cần, và sau đó sử dụng SQL Data So sánh để so sánh tất cả các bảng được sử dụng cho bài kiểm tra đơn vị của bạn. Tôi thích tuyến đường này vì nó cung cấp một cách nhìn rất rõ ràng để nhanh chóng so sánh kết quả.

Order By ignored in SubQuery (Views) – PROBLEM

Chào mọi người,

Tôi chỉ thấy vấn đề này trong SQL 2005.

Thực hiện theo các bước sau và bạn sẽ thấy rằng ORDER BY bị bỏ qua trong truy vấn phụ:

1. Tạo chế độ xem ví dụ: SELECT * FROM [Users] ORDER BY [FirstName] …. Lưu nó thành vwUsers

2. Bây giờ chạy điều này trong Query Analyzer .. SELECT * T FROM [vwUsers]

Bạn sẽ nhận thấy rằng Sắp xếp theo sẽ bị bỏ qua. Bất cứ ai có giải pháp cho điều này?

-Yen

Re: Thứ tự bị bỏ qua trong SubQuery (Views) – PROBLEM

Hmmm. Bạn tạo Chế độ xem này như thế nào?

ORDER BY trong một lần xem là không hợp lệ về mặt kỹ thuật – ngay cả trong SS 2005. Có một cách để vượt qua nó (thông thường) trong SS 2000 bằng cách sử dụng thủ thuật “PER 100 PERCENT”

SELECT TOP 100% PERCENT * FROM [Users] ORDER BY [FirstName]

Nhưng điều đó không làm việc nữa. Về mặt kỹ thuật nó không thực sự được bảo đảm để làm việc – nó chỉ hoạt động mà nó luôn luôn làm trong SS 2005.

Đây là một tuyên bố xác nhận rằng nó chính thức bị phá vỡ:
Trong SQL Server 2005, mệnh đề ORDER BY trong định nghĩa chế độ xem chỉ được sử dụng để xác định các hàng được trả về bởi mệnh đề TOP. Mệnh đề ORDER BY không đảm bảo kết quả ra lệnh khi xem truy vấn, trừ khi ORDER BY cũng được chỉ định trong truy vấn chính nó. [1]

[1]: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143179(SQL.90).aspx (Breaking Changes – di chuyển đến T-SQL ‘breaks’).

Các vấn đề lớn mặc dù … chỉ ORDER tập kết quả cuối cùng của bạn / cuối cùng.

Re: Thứ tự bị bỏ qua trong SubQuery (Views) – PROBLEM

Vấn đề là do trình tối ưu hóa truy vấn SQL 2005, bỏ qua PERCENT TOP 100 (100%) bởi Nhà thiết kế Xem cho bất kỳ điểm nào với một mệnh đề ORDER BY) là thừa. Tuy nhiên, bất kỳ giá trị nào của điều khoản TOP sẽ hoạt động, có hoặc không có PERCENT.

Để đảm bảo nhận được tất cả (hoặc số lượng tối đa có thể) hồ sơ của bạn trở lại, với việc sắp xếp áp dụng, chỉ cần sử dụng TOP MAX (int) hoặc TOP 2147483647 thay vì TOP (100) PERCENT. Nhưng làm điều này chỉ khi bạn hoàn toàn có một cái nhìn được sắp xếp. Chế độ xem Phân loại không hiệu quả và không chuẩn và có thể gây ra sự cố về tính tương thích trên đường. Bạn nên làm các khoản ORDER BY trong truy vấn mà các cuộc gọi các View, nó ở tất cả các có thể.

Lưu ý rằng nhà thiết kế da Vinci sử dụng trong Studio Quản lý SQL Server 2005 (Express hoặc đầy đủ, SP1 hoặc cách khác) và Access 2007 trong Chế độ Dự án (và các công cụ trước đó) sẽ tự động áp dụng TOP (100) PERCENT cho bất kỳ Xem nào có mệnh đề ORDER BY . Bạn cần phải thay đổi bằng tay. Lưu ý rằng nhà thiết kế sẽ hiển thị kết quả được sắp xếp đúng trong bảng kết quả Truy vấn Kiểm tra, nhưng kết quả thực tế sẽ không được phân loại, nếu bạn sử dụng TOP (100) PERCENT.

Đây là những lỗi mà thực sự cần phải được sửa chữa trước khi RTM phát hành, và chắc chắn trong SP1 nếu không phải là trước!

Arithabort Option Affects Stored Procedure Performance

Tôi đã nhận thấy rằng đôi khi tôi sẽ có một thủ tục lưu trữ bắt đầu mất một khoảng thời gian bất thường để hoàn thành. Trong cố gắng để gỡ lỗi này tôi lấy các SQL đang được gọi từ ứng dụng và dán nó vào SQL Server Management Studio chỉ để có nó trở lại trong một giây. Vì vậy, tôi thử lại từ ứng dụng, và phải mất hơn một phút. Sau khi săn bắn và kéo tóc của tôi tại sao điều này sẽ được tôi phát hiện ra rằng kết nối từ ứng dụng có tùy chọn Arithabort tắt và trong SQL Server Management Studio, mặc định tùy chọn Arithabort được bật. Vì vậy, tôi đã đi trước và chạy một Arithabort đặt ra và sau đó chạy thủ tục lưu trữ trong SQL Server Management Studio và chắc chắn nó chạy mãi mãi. Từ những gì tôi có thể nói có tùy chọn này tắt đã gây ra các ưu hoa truy vấn để chọn một số kế hoạch truy vấn khủng khiếp. Tôi biết SQL Server caches kế hoạch truy vấn của các tùy chọn kết nối, nhưng điều này chỉ không có ý nghĩa nhiều với tôi. Sửa chữa tốt nhất tôi đã đưa ra cho điều này là để biên dịch proc với “với biên dịch lại” tùy chọn. Tôi không thực sự thích tùy chọn này vì SQL Server sẽ không bộ nhớ cache kế hoạch truy vấn, nhưng tôi đã không tìm thấy bất kỳ giải pháp khác mà làm việc nhất quán. Bạn có thể làm điều này như vậy.

Tạo thủ tục MyStoredProcedure @MyParameter varchar (10) với Recompile as select 1
Tôi quan tâm đến những gì người khác đã tìm thấy cho một giải pháp cho vấn đề này hoặc bất kỳ cái nhìn sâu sắc khác vào điều này vì nó là khá khó chịu và nếu bạn không chạy vào nó trước khi nó có thể được khá tốn thời gian và gây phiền nhiễu.

Iterate Over a List of Dates using a Numbers table in SQL

Gần đây tôi đã giúp Steve lưu trữ một loạt dữ liệu từ một trong các bảng của ông. Thật không may là ông đã không có một tấn diskspace để sử dụng một số các kỹ thuật tôi bình thường sẽ. Steve gần đây đã đăng một giải pháp bằng cách sử dụng PowerShell để làm điều này. Tôi nói với anh ta về một cách dễ dàng để làm điều này bằng cách sử dụng một con trỏ và một bảng số và ông nói với tôi để viết blog. Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng một bảng số nếu bạn không có trong số này trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn nên tạo một bảng.

Đây là một kịch bản để tạo ra một bảng số.

CREATE TABLE dbo.Numbers (Số int IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY) GO khai báo @MaxNumber int set @MaxNumber = 65535 WHILE 1 = 1 BEGIN INSERT INTO dbo.Numbers Giá trị DEFAULT IF range_identity () = @MaxNumber BEGIN BREAK END END ĐI
Vì vậy, về cơ bản Steve muốn xóa tất cả dữ liệu ra khỏi bảng một ngày tại một thời điểm cho một phạm vi ngày và sau đó thu nhỏ đăng nhập để tránh. Cách đơn giản nhất tôi có thể nghĩ đến để làm điều này là tạo ra một con trỏ của tất cả các ngày tháng trong phạm vi ngày đó và sau đó lặp lại chúng. Chú ý tham gia vào bảng số cho tất cả các Số giữa 0 và ngày tháng của ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Đây là mã …

khai báo @startdate datetime khai báo @enddate datetime – Khai báo các ngày thiết lập @startdate = ’01 / 01/2007 ‘set @enddate = ’10 / 01/2007’ khai báo @data datetime khai báo con trỏ datecursor forward_only cho Dateadd (d, Number , @ begindate) từ Numbers trong đó Number <= datediff (d, @startdate, @enddate) thứ tự bởi Số datecursor mở trong khi (1 = 1) bắt đầu tìm nạp tiếp theo từ datecursor vào @ thời gian nếu @@ fetch_status <> 0 phá vỡ; DELETE các số liệu thống kê WHERE period = @Period BACKUP LOG stats VỚI NO_LOG DBCC SHRINKFILE (stats_log, 2) kết thúc dateccess dở bỏ datecursor

Nibbling Deletes – Intro

o, đơn của bạn đã thành công. Bạn đang nhận được rất nhiều thứ và rất nhiều giao thông. Chỉ có, nó tăng nhanh hơn dự kiến, và sau một chút tính toán, bạn đã xác định rằng nếu xu hướng hiện tại vẫn tồn tại, bạn sẽ có 24 TB dữ liệu trong vòng 1 năm. Chỉ, bạn thực sự không cần dữ liệu> 3 tháng tuổi trong các bảng OLTP chính.

Câu hỏi: Làm thế nào để bạn lưu trữ, hoặc nuke rằng dữ liệu cũ hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất? Cố gắng xóa một lượng lớn dữ liệu cùng một lúc sẽ khóa bảng của bạn, sẽ chặn các luồng, sẽ ngăn chặn ứng dụng của bạn và gây ra tất cả các loại đau buồn.

Nhập trình xóa ‘nibbling’ – một thủ thuật mà tôi đã đưa ra để lưu trữ dữ liệu ‘traffic’ trên một máy chủ rất bận rộn (0,3-10 triệu hàng / ngày). Trong tình huống của tôi, một chỉ mục nhóm không tồn tại dọc theo tên miền ngày của đối tượng được đề cập, vì vậy cố gắng xử lý nhiều khóa trên cơ sở cấp hàng (cho một khoảng cách, dựa trên ngày, xóa) sẽ có máy chủ đến đầu gối của nó (tốt, có thể đã nấc lên nó cho một vài giây ít nhất – và tôi không có khả năng bất kỳ interuptions).

Các khái niệm chính: Sql Server có thể, và sẽ, làm một công việc tốt chỉ cần loại bỏ một vài hàng tại một thời điểm. Đó là khi bạn cố gắng loại bỏ 40k hoặc 4 triệu tại một nuốt mà nó được cranky. Những gì chúng ta cần là một cách đơn giản để ‘ăn thức ăn’ nó một vài hàng để nibble tại một thời điểm. Khi nó được thực hiện với những hàng, nó có thể có một vài chi tiết. Hạnh phúc, SQL Server cung cấp một cách để thiết lập ‘nibbling’ hoạt động của riêng bạn, với việc sử dụng một số logic đơn giản và sự hỗ trợ của các nhà điều hành WAITFOR. Như sau:

DECLARE @count int
SET @count = 2000

SET ROWCOUNT 2000

WHILE @count = 2000 BEGIN

XÓA T FROM myBigTable
WHERE someCondition = true

SELECT @count = @@ ROWCOUNT
WAITFOR DELAY ‘000: 00: 00.200’

KẾT THÚC
Đơn giản huh? Mệnh đề where có thể đơn giản như một cái gì đó như WHERE recordedDate> @ 30DaysAgo. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng việc buột tất cả những kết quả đó là quá đắt, vì vậy bạn có thể làm một cái gì đó như:

DECLARE @count int
SET @count = 2000

SET ROWCOUNT 2000

WHILE @count = 2000 BEGIN

XÓA T FROM myBigTable
WHERE targetID IN
(SELECT TOP 2000 targetID
FROM myBigTable VỚI (NOLOCK)
WHERE something = somethingElse)

SELECT @count = @@ ROWCOUNT
WAITFOR DELAY ‘000: 00: 00.200’

KẾT THÚC
Và đó là nó. Việc bắt buộc SQL Server để hạn chế số lượng các thao tác hàng (thông qua việc thiết lập ROWCOUNT) sẽ ngăn chặn nó từ việc gộp rất nhiều Oodles và rất nhiều khóa, nhưng cho phép SQL Server chỉ tiếp tục churning và churning cho đến khi tất cả các hàng được nhắm mục tiêu bị xóa. Cung cấp cho SQL Server 2000 0,2 giây để ‘suy nghĩ’ giữa các hoạt động sẽ cho nó đủ thời gian để đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động hàng đợi chống lại xóa nibbling của bạn sẽ đi qua mà không có nhiều chờ đợi (trên một hệ thống lưu lượng truy cập cao một số hoạt động S W xếp hàng sau của bạn , nhưng các ứng dụng gọi không thể thực sự nói sự khác biệt vì họ không bao giờ mất nhiều hơn 0,4 giây để hoàn thành.

Tất nhiên, trong SQL Server 2005, toán tử SET ROWCOUNT đã ngừng hoạt động. Thay vào đó bạn sẽ chỉ cần các nhà điều hành TOP, mà bây giờ chấp nhận các biến:

DECLARE @target int
SET @target = 2000
DECLARE @count int
SET @count = 2000

WHILE @count = 2000 BEGIN

XÓA T FROM myBigTable
WHERE targetID IN
(SELECT TOP @target targetID
FROM myBigTable VỚI (NOLOCK)
WHERE something = somethingElse)

SELECT @count = @@ ROWCOUNT
WAITFOR DELAY ‘000: 00: 00.200’

KẾT THÚC
Và thẳng thắn, đó là một chút sạch hơn dù sao (ví dụ WHERE mainTable.id IN (SELECT TOP # của id từ mainTable)).

Tôi sẽ đăng thêm một chút về điều này sau này, đặc biệt về một số thủ thuật và thủ thuật khác và cách quản lý bảng với các ràng buộc FK (đặc biệt với tính năng CASCADES được bật).

Micro Indexing

Lập chỉ mục vi

Đó gần như là một nguyên tắc để tránh chiến lược lập chỉ mục trên các bảng với ít hơn vài nghìn hàng. Lý do, tất nhiên, là SQL Server sẽ thường xuyên bỏ qua các chỉ mục trên các bảng ‘nhỏ’ – thay vào đó thay vì thực hiện quét bảng.

Tuy nhiên, trong các môi trường có tải trọng lớn, và với các tắc nghẽn bộ nhớ đường biên (nghĩa là áp lực bộ nhớ nặng), việc lập chỉ mục có thể chứng minh VERY có lợi, thậm chí trên các bảng có độ phân giải thấp (dưới 600 dòng).

Trong một số lần theo dõi / điều chỉnh hiệu suất gần đây cho khách hàng với cơ sở dữ liệu 160GB + thường có> 2400 người dùng vào bất kỳ thời điểm nào, tôi nhận thấy rằng hai truy vấn gắn liền với lập kế hoạch và mẫu “thiện chí” đã tạo ra nhiều hơn phần công bằng của READS . (Hai truy vấn chiếm 17% tất cả các cuộc gọi trên hệ thống, và> 35% của tất cả các lần đọc trên hệ thống). Như thường là trường hợp, tôi KHÔNG kiểm soát mã bên dưới (đó là một hệ thống bên thứ ba ), nhưng vẫn cần giữ những thứ thực hiện.

Một vấn đề lớn là tra cứu dấu trang, so với một bảng ‘nhỏ’ với khoảng 120 nghìn hàng trong đó. Nó đã tạo ra một số lượng rất lớn các lần đọc. Bằng cách tinh chỉnh chỉ mục nhóm hiện có để làm cho nó che phủ tốt hơn, tôi đã có thể giảm tổng chi phí của cả hai truy vấn xuống đáng kể. Sau đó, tôi nhận thấy một số Dấu trang khác và quyết định dùng đâm vào họ. Khi mọi thứ đã được nói và làm xong, tôi đã có thể cắt giảm chi phí của cả hai truy vấn đến khoảng một nửa của những gì nó được trước. Cấp, một phần đáng kể đó là do chỉ số bao trùm trên bảng ‘nhỏ’ của tôi, nhưng các chỉ số bao trùm trên các bảng ‘nhỏ’ của tôi cũng đã giúp đỡ.

Nói thực nghiệm:

Giá gốc của cả hai truy vấn:
.176

Đã thêm Chỉ mục Bao gồm ‘bảng nhỏ’ (~ 120 nghìn hàng):
.401

Bao gồm Chỉ số cũng được thêm vào một bảng <500 hàng:
.117

Bao gồm Chỉ số cũng được thêm vào một ~ 600 hàng bảng:
.114 (không nhiều của một tăng)

Bao gồm Chỉ số cũng được thêm vào một bảng với 364 hàng whopping:
.099 (tốt đẹp!)

Vẻ đẹp (ngoài việc nhìn thấy chi phí tổng thể giảm xuống 50%) là thực tế là các chỉ mục trên các bảng viền như vậy gần như là miễn phí – chắc chắn họ sẽ không chiếm nhiều không gian. (Đây chỉ là bảng tra cứu tiêu chuẩn / bình thường – không có gì đáng sợ / siêu rộng).

Vì vậy, hãy nhớ lập chỉ mục vi. Nếu không có lập chỉ mục vi mô, tôi sẽ thấy sự sụt giảm từ 0,176 xuống 0,140 – một sự gia tăng đáng kể đối với một hệ thống được sử dụng nhiều. Nhưng với việc lập chỉ mục vi mô tôi đã đạt được một tăng hiệu suất đáng kể.

dpenton

Không phải năng động Sql

Giả sử bạn cần loại trừ hoặc đưa các tham số vào một câu lệnh sql. Hãy lấy ví dụ này:

TẠO THỦ TỤC dbo.myProc
@pkA int
, @ var varchar (10)
, @ pkC thập phân (12, 2)

NHƯ

LỰA CHỌN
t.colA, t.colB, t.colC
TỪ
dbo.myTable t
Ở ĐÂU
t.pkA = @pkA
VÀ t.pkB = @ pkB
VÀ t.pkC = @ pkC
Thủ tục này mong đợi ba tham số, cũng như câu lệnh sql. Vì vậy, chúng tôi muốn bỏ qua các tham số dựa trên được thiết lập để NULL. Có nhiều hướng khác nhau để làm điều đó:

Sử dụng sql động trong ngôn ngữ khách hàng của bạn
Sử dụng sql động trong thủ tục lưu trữ của bạn
Sử dụng logic điều kiện trong truy vấn của bạn với các kết hợp khác nhau của OR, AND hoặc COALESCE / ISNULL trong truy vấn của bạn
Sử dụng cấu trúc sql động trong một thủ tục lưu trữ
Hãy để tôi đưa ra một ví dụ của mỗi:

Xây dựng các sql trong một chuỗi như thế này:
string sql = “SELECT cola FROM tblA”;
nếu (prmB! = null && prmB.Length! = 0) sql + = “WHERE colB = ‘” + prmB.Replace (“‘”, “” “) +” ‘;

Bạn phải đối mặt với đảm bảo rằng logic của bạn trong truy vấn cuối cùng là chính xác. Điều này là dễ dàng với một tham số, nhưng khi bạn kết thúc có nhiều hơn một trong mệnh đề WHERE (hoặc các khoản khác) thì logic có thể có được khá phức tạp. Chúng tôi cũng cần phải giải quyết SQL Injection. Tất nhiên, điều này dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng các tham số trên các đối tượng lệnh (như sử dụng một SqlParameter với một đối tượng SqlCommand).

Điều này tương tự như ở trên nhưng bạn đang làm logic trong thủ tục lưu trữ. Bạn vẫn cần phải tranh đua với sql tiêm trong trường hợp này.
Logic điều kiện trong truy vấn của bạn có nghĩa là sử dụng OR và VÀ khi cần:
CHỌN cola FROM tblA
WHERE (colB = @colB OR @colB IS NULL)

— HOẶC LÀ —

CHỌN cola FROM tblA
WHERE colB = COALESCE (@colB, colB)

Điều này bị logic nhánh trong truy vấn của bạn. Nó sẽ trở nên khó khăn hơn cho SQL Server để thực hiện một kế hoạch thực hiện thực tế cho loại truy vấn này, đặc biệt là khi có nhiều điều kiện hơn.

Sử dụng cấu trúc sql động trong thủ tục của bạn:
TẠO THỦ TỤC dbo.myProc
@pkA int
, @ var varchar (10)
, @ pkC thập phân (12, 2)

NHƯ
SET NOCOUNT ON

DECLARE @sql nvarchar (4000)

SET @sql = N ‘
LỰA CHỌN
t.colA, t.colB, t.colC
TỪ
dbo.myTable t
Ở ĐÂU
1 = 1
@pkAREP
@ pkBREP
@ pkCREP ‘

NẾU @pkA KHÔNG NULL
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkAREP’, ‘AND a.pkA = @pkA’)

Khác
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkAREP’, ”)

NẾU @pkB KHÔNG NULL
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkBREP’, ‘AND a.pkB = @pkB’)

Khác
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkBREP’, ”)

NẾU @pkC KHÔNG NULL
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkCREP’, ‘AND a.pkC = @pkC’)

Khác
SET @sql = REPLACE (@sql, ‘@pkCREP’, ”)

 

EXECUTE “dbo”. “Sp_executesql”
@ sqq
, N ‘@ pkA int, @pkB varchar (10), @pkC thập phân (12, 0)’
, @ pkA = @pkA
, @ pkB = @pkB
, @ pkC = @pkC

RETURN 0
Tôi muốn thảo luận lựa chọn # 4 ở trên. Tôi tin rằng nó để làm một số điều cho nhà phát triển:

Ngăn chặn SQL injection bởi vì bạn đang sử dụng các truy vấn tham số
Caching truy vấn kế hoạch bởi vì bạn đang sử dụng sp_executesql
Kiểm soát dữ liệu đến thủ tục
Ngăn chặn logic phân nhánh trong mệnh đề WHERE của bạn trong truy vấn
Tôi thực sự sẽ làm nhiều hơn một chút với ‘1 = 1’ phần, nhưng cho rõ ràng trong bài này tôi không. Ngoài ra, trong các truy vấn của tôi tôi thường có giá trị luôn luôn được yêu cầu nên ‘1 = 1’ là không cần thiết. Tất nhiên, như là nhà phát triển bạn cần phải đảm bảo rằng bạn không vô tình đặt bất kỳ điểm sql tiêm trong phần năng động của sql của bạn. Nhưng điều này sẽ nhận được đánh bắt trong một đánh giá mã, phải không? 😉

SQL – cơ sở dữ liệu toàn tập

Công cụ quản lý dữ liệu SQL đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. SQL rất phù hợp với những người bận rộn không có nhiều thòi gian dành cho máy tính. SQL là một chương trình dùng để quản lý cơ sở dữ liệu của server hay ổ cứng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về công cụ này.

SQL
SQL

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU SQL

Công cụ quản lý dữ liệu SQL là gì?

Trong mô hình mạng máy tính khách, chủ thì cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ trên máy chủ và mọi thao tác xử lý dữ liệu bẳng các lệnh SQL đều được thực hiện trên máy chủ. Máy trạm lấy thông tin và cập nhật dữ liệu từ máy chủ và tạo ra các trng web động. SQL được hiểu như là chất keo kết dính giữa trang web và cơ sở dữ liệu.

Một số ngôn ngữ lập trình cao cấp có hỗ trợ SQL như: MS Visual Basic, MS Access, MS Visual Foxpro, Oracle,… và nhiều phần mềm sử dụng ngôn ngữ SQL đã ra đời mà điển hình như: MS SQL Server, Oracle, Sybase,…

Đối tượng làm việc của SQL

SQL là cụm từ viết tắt của Structure Query Language là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. SQL chỉ làm việc với những dữ liệu có cấu trúc dạng bảng như: Dbase, Foxpro, Access,…Bạn không thể ứng dụng SQL vào những tệp dữ liệu cơ bản như: văn bản, hình ảnh, âm thanh,… Đối tượng làm việc của SQl là các bảng dữ liệu bao gồm nhiều hàng và cột.

Công dụng của SQL

– SQL chọn lọc xử lý một số cột nhất định trong bảng dữ liệu: Thông thường thì chúng ta không sử dụng tất cả các thông tin cùng một lúc trong bảng. Vì thế, SQL có trách nhiệm tách ra những cột cần thiết.

SQL lọc ra các bản ghi theo những tiêu chuẩn khác nhau như: tách riêng các hóa đơn cho từng khách hàng, in danh sách nhân viên theo từng phòng ban.

– SQL sắp xếp các bản ghi theo những tiêu chuẩn khác nhau: Để tiện cho việc theo dõi nên mỡi báo cáo thường có những yêu cầu sắp xếp các bản ghi theo cột.

– SQL kết hợp nhiều bảng theo chiều ngang: Trong cơ sở dữ liệu, mỗi bảng lưu trữ thông tin về một đối tượng và các bảng liên hệ với nhau qua các từ khóa. Chính vì thế, dùng SQL để thực hiện việc kết hợp này theo chiều ngang.

– SQL nối nhiều bảng theo chiều dọc: Khi dữ liệu lớn và phân tán tại nhiều nơi thì ta cần phải quản lý theo cùng một mẫu. Và khi cần tổng hợp thì nên sử dụng SQL nối các bảng lại với nhau.

– SQL tạo bảng mới và thay đổi cấu trúc bảng đã có: công việc này phục vụ cho lập trình.

– SQL thực hiện các phép tính toán được thống kê theo từng nhóm: trung bình, tổng, lớn nhất, nhỏ nhất,… Đây là chức năng thường được sử dụng trong thống kê báo cáo.

– SQL kết hợp các trang web với cơ sở dữ liệu: Có thể phân chia ra thành hai loại câu lệnh SQL, mỗi loại tổng hợp, cập nhật dữ liệu khác nhau, cấu trúc của các bảng cũng đã có.

Tốc độ xử lý rất cao: Do được tối ưu hóa với các công cụ tìm kiếm Google và những công nghệ mới.

SQL

ƯU THẾ VƯỢT TRỘI CỦA CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU SQL

Linh hoạt

Đây chính là đặc điểm nổi bật của SQL với các phiên bản đang được hỗ trợ của Unix, Linux, Windows,… cho phép ngườ dùng tùy biến hoàn toàn theo ý muốn và thêm các yêu cầu thích hợp cho database server.

Thực thi cao

SQL có thể đáp ứng các nhu cầu khắt khe của từng hệ thống khác nhau. Ngoài ra, SQL còn có các công cụ cần thiết cho các hệ thống website của doanh nghiệp có tốc độ load trang nhanh, các cơ chế xử lý nâng cao và bộ nhớ cache.

Sử dụng ngay

Các tiêu chuẩn của SQL làm cho người dùng tin tưởng và chọn lựa sử dụng ngay. Với các giải pháp và tùy chọn vượt trội mang đến cho người dùng hiệu quả cao trong server cơ sở dữ liệu.

Hỗ trợ giao dịch

SQL hỗ trợ giao dịch nhanh chóng và tự động. Ngoài ra, SQL còn có khả năng hỗ trợ và phân loại các giao dịch đa dạng của người viết nhưng không gây trở ngại cho người đọc. Các server có hiệu lực và mức giá giao dịch độc lập chuyên môn hóa cao.

Nơi tin cậy để lưu trữ web và dữ liệu

SQL có engine với tốc độ xử lý cao và khả năng chèn dữ liệu mạnh cùng với chức năng hỗ trợ tốt cho các công cụ của website. Chính vì thế, SQL được lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng của website wordpress chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, SQL còn hỗ trợ thự hiện SEO từ khóa một cách hiệu quả.

Bảo mật tốt

Các doanh nghiệp khi thiết kế website luôn đòi hỏi phải có tính bảo mật dữ liệu cao vì đó chính là yêu tố quan trọng nhất trong kinh doanh. Chính vì thế, SQL được lựa chọn sử dụng. Vì SQL có tiện ích backup và recovery cho phép backup logic và recovery toàn bộ hoặc tại 1 thời điểm nhất định nào đó.

Phát triển ứng dụng hỗn hợp

SQL cung cấp hỗ trợ hỗn hợp cho bất kỳ sự phát triển ứng dụng nào. Vì thế, SQl được xem là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Ngoài ra, SQL còn cung cấp các bộ kết nối cho phép tất cả các form của ứng dụng ưu tiên sử dụng SQl như một server quản lý dữ liệu thông dụng.

Dễ quản lý

Cài đặt SQL trên các hệ điều hành khá nhanh chóng. Các tính năng của nó cũng tự động mở rộng không gian, tự khởi động lại và cấu hình động được thiết lập sẵn sàng cho người quản trị cơ sở dữ liệu làm việc.

Mã nguồn mở tự do và hỗ trợ xuyên suốt

Nhiều ý kiến cho rằng sử dụng mã nguồn mở là không an toàn và không được hỗ trợ tốt vì đa số khách hàng tin dùng các phần mềm bản quyền. Tuy nhiên, đối với SQL thì khách hàng hoàn toàn tin tưởng và yên tâm. Vì SQL có chính sách bồi thường và luôn hỗ trợ tối đa cho khách hàng khi cần thiết.

Chi phí thấp

Đối với các dự án thiết kế website chuyên nghiệp, thì việc lựa chọn sử dụng SQL là một điều đúng đắn vì vừa tiết kiệm được chi phí vừa đáng tin cậy. Việc bảo trì của các SQL không chiếm nhiêu thời gian sửa chữa. Chính vì thế khiến khách hàng rất hìa lòng khi lựa chọn. Ngoài ra, chi phí sử dụng của SQL cũng khá thấp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí trong kinh doanh.

Những dự án với database lớn cần có một hệ thống SQL linh hoạt và người lập trình cứng tay. Những dự án như báo nail, rao vặt, forrum, thương mại điện tử. Tất cả đều phải chú trọng trong cách lưu trữ dữ liệu của mình.

SQL
SQL

TOP 5 CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỮ LIỆU SQL PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

Adminer

Đây là một công cụ quản lý SQL có vai trò quản lý cơ sở dữ liệu, quan hệ, bảng biểu, chỉ mục, người dùng. Nó còn có thể hỗ trợ cho tất cả các cơ sở dữ liệu phổ biến khách như: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle và MongoDB.

DBComparer

Đây là một công cụ quảnh lý SQL với vai trò phân tích sự khách biệt trong cấu trúc cơ sở dữ liệu Microsoft SQL server. Nó còn cho phép so sánh các đối tượng trong cơ sở dữ liệu như: bảng biểu, cột, chỉ mục, khoá ngoại, lược đồ,…

EMS SQL Manager

EMS SQL Manager cho phép người dùng chỉnh sửa và tạo mới các đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server. Ngoài ra, nó còn cho phép tạo, sửa đổi, thực hiện và lưu các truy vấn SQL.

SQuirrel SQL

Đây là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu trên Java. Công cụ quản lý SQL này cho phép khách hàng xem cấu trúc và đưa ra các lệnh quản lý cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ các cơ sở dữ liệu khác như: Firebird, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, …

SQLite Database Browser

SQLite Database Browser là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở cho phép người dùng thiết kế, tạo và chỉnh sửa các tệp cơ sở dữ liệu SQLite. Ngoài ra, nó còn cho phép người dùng hiển thị bản ghi của tất cả các lệnh SQL đã được phát hành.

MY SQL CƠ BẢN

Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới và được các nhà phát triển website lựa chọn sử dụng. Vì My SQl là một cơ sở dữ liệu với tộc cao và ổn định. Ngoài ra, nó còn có tính khả chuyển, có thể hoạt động trong nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn với các hàm tiện ích rất mạnh.

Với tốc độ và tính bảo mật cao nên My SQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều các phiên bản dành cho các hệ điều hành khác nhau như: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,…

SQLITE CƠ BẢN

Nói một các đơn giản dễ hiểu thì SQLite là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tương tự như: Mysql, PostgreSQL,… Đặc biệt, SQLite rất đơn giản và gọn nhẹ. Phần mrm62 chỉ gồm 1 flie có dung lượng 400kB, không cần phải cài đặt, không cần cấu hình hay khởi động lại nhưng vẫn có thể sử dụng được.

MONGODB CƠ BẢN

Hiểu theo nghĩa đơn giản thì MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là một tập các tài liệu dùng cơ chế NoSQL để truy vấn. Nó được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình C++. Chính nhờ vậy mà nó có khả năng tính toán nhanh với tốc độ cao hơn các SQL khác.

ỨNG DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀO LẬP TRÌNH WEBSITE VÀ PHẦN MỀM

SQL được ứng dụng trong website và phần mềm bởi các chức năng sau:

– Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu cùng với các cấu trúc tổ chức và lưu trữ dữ liệu cùng với mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu.

– Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL thì người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác bổ sung, truy xuất, loại bỏ và cập nhật dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu.

– Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để kiểm soát và cấp phát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu và đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu

Chúng tôi vừa giới thiệu tới các bạn một số điều cơ bản về công cụ quản lý dữ liệu SQL. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng SQL thì có thể liên hệ với các công ty thiết kế web chuyên nghiệp Hồ Chí Minh MONA MEDIA để được tư vấn và giúp đỡ. Chúc bạn thành công.

5 lý do bạn nên học SQL

Khi ứng tuyển vào các vị trí như lập trình viên, dù là nhân viên mới thì việc nắm vững ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL là kỹ năng quan trọng mà các nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có được. Vậy ngôn ngữ SQL là gì? Tại sao nó quan trọng như vậy?

5 nguyên nhân mà bạn nên học ngôn ngữ SQL

Ngôn ngữ SQL là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến, có chức năng tạo, chỉnh sửa, truy vấn và xóa dữ liệu. Hay nói một cách khác, SQL là ngôn ngữ dùng để quản lý dữ liệu.

Một số ứng dụng đơn giản có thể lưu trữ trên một file đơn và khi cần lấy dữ liệu thì lập trình viên có thể đọc từ nội dung của file đó. Chẳng hạn như file chứa danh sách các địa chỉ Email của người dùng như:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Tuy nhiên, hình thức này chỉ thích hợp cho những ứng dụng đơn giản và kém hiệu quả với các ứng dụng đòi hỏi lưu nhiều hơn. SQL hỗ trợ việc lưu các thông tin phức tạp bằng cách đưa thông tin này về dạng cấu trúc thống nhất, rõ ràng và dễ hiểu.

http://sqladvice.com
http://sqladvice.com

Thế nhưng, SQL không dừng lại ở việc hỗ trợ lưu những thông tin phức tạp, có rất nhiều tính năng khác làm cho SQL trở thành ngôn ngữ đáng phải học cho những ai làm ngành lập trình.

Dữ liệu có ở mọi nơi

Dữ liệu tồn tại ở hầu hết các ứng dụng mà bạn tìm thấy trên Google. Ngay cả những ứng dụng desktop, laptop và mobile cũng cần lưu dữ liệu.

– Khi đăng ký tài khoản trên ứng dụng, bạn cung cấp thông tin cho ứng dụng.

– Khi chơi game mobile, dù bạn nhận ra hay không bạn vẫn tương tác với thông tin lưu của game đó.

Thêm, sửa, đọc và xóa dữ liệu dễ dàng

Với SQL việc bạn muốn thêm, sửa, đọc hoặc xóa dữ liệu sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn như bạn muốn lấy thông tin người dùng với Yahoo, bạn có thể chạy một câu lệnh duy nhất với MyDQL.

Việc làm này sẽ rất khó nếu như bạn phải dùng một ngôn ngữ lập trình thông thường để lọc toàn bộ nội dung của file, tìm ra dòng chữ có chứa “yahoo” trong đó. Tuy nhiên, với SQL không chỉ giới hạn ở việc thêm, sửa, truy vấn và xóa dữ liệu.

SQL giúp việc lập trình được dễ dàng hơn

Thử tưởng tượng trong ứng dụng của bạn có nhiều loại thông tin cần lưu và bạn quyết định sử dụng nhiều file để lưu mỗi loại dữ liệu. Tuy nhiên, việc làm này khiến quá trình đọc dữ liệu bị phân tán và quy trình maintain không dễ chút nào.

Ngoài ra, nếu bạn có nhiều ứng dụng cần lưu thông tin thì việc quản lý dữ liệu sẽ càng khó khăn hơn.

Với SQL, bạn có thể lưu nhiều dữ liệu cho nhiều ứng dụng khác nhau trên một cơ sở dữ liệu. Việc truy cập các cơ sở dữ liệu hay tìm kiếm trên Coccoc sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi cách thức giống nhau với nhiều cơ sở dữ liệu.

SQL được sử dụng và hỗ trợ bởi nhiều công ty uy tín

Mặc dù SQL là ngôn ngữ đơn giản, nhưng nếu nắm vững được nó thì đây là kỹ năng vô cùng cần thiết. Tất cả các công ty lớn về công nghệ trên thế giới hiện nay như IBM, Microsoft, Oracle, … đều hỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ này, và SQL được rất nhiều công ty lớn sử dụng.

=> Xem chi tiết cụ thể tại firefox

Lịch sử phát triển hơn 40 năm

SQL ra đời vào những năm 1970 và tồn tại cho đến ngày hôm nay, nó là một trong những ngôn ngữ xử lý dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa là việc SQL bị thay thế bởi một ngôn ngữ khác là điều không dễ dàng, và khó có thể làm được. Nhờ vậy, việc ngôn ngữ này được các nhà tuyển dụng trên Facebook hay Google đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu.

Trong bài viết này, chúng tôi đã đưa ra 5 lý do tại sao nên học ngôn ngữ SQL. Thực tế, sẽ có rất nhiều lý do khác nữa mà chúng tôi chưa liệt kê ra. Tuy nhiên, với bài viết này chúng tôi đã chọn ra 5 nguyên nhân để bạn tham khảo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các khóa học MySQL trên Google, amazon, ….

 

Tổng quan về SQL Server

SQL server chính là cụm từ viết tắt của Structure Query Language được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực bởi chức năng quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ cấp cao như: Visual C, Oracle, Visual Basic,… đều có trình hỗ trợ là SQL. Những ứng dụng khi chạy phải sử dụng SQL khi người dùng truy cập tới cơ sở dữ liệu thì không cần sử dụng trực tiếp SQL.

 

1. SQL là gì?

a. Khái niệm SQL

SQL Server chính là một hệ quản trị dữ liệu quan hệ sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.

b. Lịch sử ra đời và các ấn bản của SQL server

+ Lịch sử ra đời SQL server

Năm 1989, phiên bản đầu tiên của SQL Server 1.0 ra đời được dùng cho các hệ điều hành 16 bit và được phát triển cho tới ngày nay.

Cho tới khi SQL Server ra phiên bản 6.5 thì được thị trường chấp nhận rộng rãi. Một đột phá cải tiến cho SQL Server 7.0 khi được Microsoft viết lại một engine hoàn toàn mới. Đến khi SQL Server từ phiên bản 7.0 cải tiến lên 8.0 chủ yếu phát triển về tính năng thiết kế web.

Cho đến ngày nay thì phiên bản mới nhất đó là SQL Server 2016 hỗ trợ bộ vi xử lý 64 bit ra đời vào ngày 1 tháng 6 năm 2016.

+ Một vài ấn bản SQL Server

Enterprise: là một ấn bản chứa tất cả các đặc điểm nổ bật của SQL Server như: các công cụ cho tạo và quản lý phân cụm SQL Server, nhân bộ máy cơ sở dữ liệu và một số dịch vụ đi kèm. Nó có thể đánh địa chỉ 12 terabytes và quản lý cơ sở dữ liệu lên tới 524 petabytes.

Standard: Ấn bản này có thể chạy tốt trên hệ thống lên tới 4 CPU và 2 GB RAM rất thích hợp cho các dịch vụ thiết kế web vừa và nhỏ.

Developer: Ấn bản này giới hạn số lượng người kết nối với server nhưng có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition. Đây là phiên bản được sử dụng cho kiểm tra và phát triển ứng dụng phù hợp cho các cá nhân trong lĩnh vực web như: freelancer Việt Nam.

Workgroup: ấn bản SQL Server này có các chức năng lõi cơ sở dữ liệu nhưng không đi kèm các dịch vụ. Ở phiên bản 2012 không có ấn bản này.

Express: Ấn bản này dễ dàng sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản.

 

c. Các thành phần cơ bản trong SQL Server

Các thành cơ bản trong SQL Server gồm có: Reporting Services, Database Engine, Integration Services, Notification Services, Full Text Search Service,… Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc phân tích và lưu trữ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

+ Database Engine: Đây là một engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô dưới dạng support và table. Ngoài ra, nó còn có khả năng tự điều chỉnh ví dụ: trả lại tài nguyên cho ệ điều hành khi một user log off và sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần.

+ Integration Services: là tập hợp các đối tượng lập trình và các công cụ đồ họa cho việc sao chép, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu.  Khi bạn làm việc trong một công ty lớn thì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau như được chứa trong: Oracle, SQL Server, DB2, Microsoft Access,… và bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu di chuyển dữ liệu giữa các server này. Ngoài ra, bạn còn muốn định dạng dữ liệu trước khi lưu vào database. Chắc chắn Integration Services sẽ giúp bạn giải quyết được công việc này dễ dàng.

+ Analysis Services: Đây là một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của Microsoft. Dữ liệu khi được lưu trữ vào trong database mà bạn không thể lấy được những thông tin bổ ích thì coi như không có ý nghĩa gì. Chính vì thế, công cụ này ra đời giúp bạn trong việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng bằng cách dùng kỹ thuật khai thác dữ liệu – datamining và khái niệm hình khối nhiều chiều – multi dimendion cubes.

+ Notification Services: Dịch vụ thông báo này là nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng soạn và gửi thông báo. Ngoài ra, dịch vụ này còn có chức năng gửi thông báo theo dịch thời đến hàng ngàn người dăng ký sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

+ Reporting  Services: là một công cụ tạo, quản lý và triển khai báo cáo bao gồm: server và client. Ngoài ra, nó còn là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

+ Full Text Search Service: là một thành phần đặc biệt trong việc truy vấn và đánh chỉ mục dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.

+ Service Broker: là một môi trường lập trình cho việc tạo ra các ứng dụng trong việc nhảy qua các Instance.

d. Cách cài đặt SQL Server

Muốn cài đặt SQL Server thì bạn cần phải có phiên bản Developer Edition và ít nhất là 500MB ổ cứng cùng với 64 MB Ram và có thể thể cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành Windows.

Các bước cài đặt không có gì khó khăn cũng tương tự như các ứng dụng khác. Tuy nhiên trong quá trình cài đặt bạn cần lữu ý những điều sau:

+ Sau khi lựa chọn Install Database Server và chọn cài đặt SQL Server thì bạn có thể cài đặt thêm Analysis Service nếu bạn thích.

+ Ở màn hình Installation Definition thì bạn nên chọn Server and Client Tools.

+ Sau đó bạn nên chọn chọn tất cả các bộ phận của SQL Server và chọn kiểu Custom. Ngoài ra, bạn còn nên chọn các giá trị mặc định – default.

+ Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy một icon nằm ở góc phải bên dưới của màn hình, đây chính là Service Manager. Bạn nên lưu ý rằng SQL Server có thể dùng chế độ bảo mật riêng của nó cũng có thể dùng chế độ security của hệ điều hành Windows.

 

2. Tại sao lại sử dụng SQL trong thiết kế web?

SQL Server không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu độc lập mà nó chỉ là một thành phần với vai trò ngôn ngữ là công cụ giao tiếp giữa hệ cơ sở dữ liệu và người dùng. Chính vì thế nó được sử dụng trong các dịch vụ thiết kế web đẹp với chức năng giao tiếp với người dùng với các vai trò sau:

SQL là một ngôn ngữ đòi hỏi có tính tương tác cao: Người dùng có thể dễ dàng trao đổi với các tiện ích thông qua các câu lệnh của SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu bằng cách nhúng các câu lệnh SQL vào trong ngôn ngữ lập trình.

SQL là một ngôn ngữ lập trình quản trị cơ sở dữ liệu: Người quản trị cơ sở dữ liệu có thề quản lý, định nghĩa và điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu thông qua SQL.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cho các hệ thống chủ khách: SQL được sử dụng như là một công cụ giao tiếp với các trình ứng dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu khách chủ.

SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL được sử dụng với vai trò tương tác với dữ liệu trong hầu hết các máy chủ web và máy chủ Internet.

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Với vai trò giao tiếp với các hệ thống trên mạng, gửi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.

Nhìn chung SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng trong các chức năng tương tác giữa người dùng và dữ liệu. Chính vì thế, nó được sử dụng trong các dịch vụ thiết kế web rẻ và chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các tính năng của SQL thì có thể liên hệ với các công ty thiết kế web uy tín như công ty web Mona media là một ví dụ điển hình, địa chỉ truy cập website công ty Mona Media là https://mona-media.com/