Sql Server Cursor Template

Đây là một khuôn mẫu mà tôi đã sử dụng trong SQL

máy chủ cho khi tôi phải viết con trỏ. Lưu ý rằng chỉ có một câu lệnh tìm nạp trong đó có nhiều slicker hơn là phương pháp điển hình để thực hiện tìm nạp ban đầu, với một điều kiện trong khi đó (@@ fetch_status <> 0) và sau đó là một lần nạp khác trong vòng lặp while. Điều này rõ ràng là tẻ nhạt và quá nhiều mã cho tôi vì tôi không thể nhớ thay đổi câu lệnh tìm nạp ở cả hai phần. Vì vậy, tôi bắt đầu sử dụng các mẫu dưới đây … thông báo trong khi (1 = 1) và sau đó lấy ra bên trong với một break nếu nó là kết thúc của con trỏ. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy điều này tôi không thể tin rằng nó đã quá lâu để đi lên với một cái gì đó như thế này. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ tinh chỉnh hoặc gợi ý.

 declare @myvariable varchar(50) declare mycursor cursor forward_only for Select field1 from mytable open mycursor while (1=1) begin fetch next from mycursor into @myvariable if @@fetch_status <> 0 break; end close mycursor deallocate mycursor