Giới thiệu

Chào mừng đến với SqlAdvice.com

SqlAdvice.com là một nhóm các danh sách gửi thư tập trung vào SQL (Structured Query Language) và các công nghệ sử dụng SQL. Điều này bao gồm (nhưng không hạn chế) cơ sở dữ liệu phổ biến như Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle. Khi nhu cầu tăng lên cho các cơ sở dữ liệu thay thế (như MySql, DB2, Informix) thì các danh sách tập trung hơn sẽ được tạo ra để chứa những người bảo trợ.

Các cuộc thảo luận về số liệu và so sánh hiệu suất, đánh giá sách, thông báo SQL cũng được hoan nghênh.

Những danh sách này được kiểm duyệt, vì vậy bạn không phải sàng lọc qua tiếng ồn hoặc tài liệu không mong muốn khác: SQL là tất cả những gì bạn có được!

SqlAdvice.com là thành viên của gia đình các trang web DevAdvice.com.