Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (các Điều khoản sử dụng này) là các điều khoản trong thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Sql Advice. Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng trang web này và các trang web liên kết, thuộc tính và liên kết trực tuyến (gọi chung là “Trang web”), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu của Việt Nam. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, không sử dụng Trang web.

Trang web được kiểm soát và vận hành bởi Quest hoặc các công ty con hoặc chi nhánh của nó từ các văn phòng tại Hoa Kỳ. Quest không tuyên bố rằng các tài liệu trong Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập chúng từ các lãnh thổ nơi nội dung của chúng là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

Các khu vực của Trang web có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau được đăng. Nếu có mâu thuẫn giữa Điều khoản sử dụng và điều khoản sử dụng được đăng cho một khu vực cụ thể của Trang web, thì điều sau sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng khu vực đó của Trang web.

Hạn chế cấp phép và sử dụng

Trừ khi được quy định khác trên Trang web, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích (bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác) trong Trang web này thuộc về Quest hoặc một bên khác đã cấp phép tài liệu của họ cho Quest. Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, không có gì trên Trang web được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền theo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Theo các Điều khoản sử dụng này, SQL Advice cấp cho bạn quyền hạn chế, không có quyền quyết định để truy cập và sử dụng cá nhân Trang web cũng như các tài liệu và thông tin có trên Trang web. Trừ khi được nêu ở đây, không có tài liệu hoặc thông tin nào trên Trang web có thể được sửa đổi, thay đổi, sao chép, sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, hoặc nếu không, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Quest hoặc chủ sở hữu bản quyền. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có trên Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích nào bị cấm theo các Điều khoản sử dụng này, bạn cũng không thể sử dụng Trang web để thu hút bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm quyền của người khác. Bạn cũng không được, nếu không có sự cho phép của SQL Advice, “phản chiếu” bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web trên bất kỳ máy chủ nào khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai cũng như các quy định và đạo luật về truyền thông. Theo các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể sao chép, phân phối và tải xuống các tài liệu trên Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi các tài liệu và bạn giữ lại tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong tài liệu. Quyền này tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy ngay lập tức mọi tài liệu đã tải xuống và in.

Sử dụng Cộng đồng và Truyền thông Công cộng

“Cộng đồng” nghĩa là một nhóm thảo luận, khu vực trò chuyện, bảng thông báo, nhóm tin tức, thư cho Quest, quản trị trang web hoặc nhân viên của mình hoặc chức năng e-mail được cung cấp như một phần của Trang web. Tất cả việc sử dụng Diễn đàn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại http://sqladvice.com/dieu-khoan-su-dung/

Quyền hạn chế của chính phủ Việt Nam

Ngoài các hạn chế về việc sử dụng được cung cấp ở trên, các tài liệu trên Trang web được cung cấp “QUYỀN GIỚI HẠN”. Việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ bởi bất kỳ chính phủ hoặc chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào sẽ bị hạn chế hơn nữa như được quy định trong luật và quy định hiện hành. Sử dụng các tài liệu của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền.